مدل مانتو
عکس های مایلی سایرس 2015 , چیدمان جهاز , دانلود اهنگ دوستت دارم از رضاصادقی , عکس های گوگوش , عکس‌عاشقانه , قسمت اخرقبول میکنم , عکس. ایرانی , اسپرت پراید , قسمت 170 فریحا , مدل مانتو بهاره

 
تاريخ : 2015-04-17

 

 

عکسهای علی دایی  علی دایی عکس علی دایی علی دایی

 

 

سرویس ورزشی افکار نیوز - "هميشـه دوست دارم سكوت كنم و دنبـال جـار و جنجـال نباشم. يك‌بار رابگوييد كه من شروع كننده بوده‌ام.

 

من فقط جواب آقاياني را مي‌دهم كه بيكار بوده اند و حرف‌هايي ازخودشان زده‌اند براي اينكه خود را مطرح كنند."

اينها را علي‌دايي درواكنش به صـحـبــت‌هــاي تـنــد مـحـمــد مــايـلــي‌كـهــن عليـه خـودش مـي‌گـويـد. شـانـس آورده ايـم كـه دايـي ادعا مي‌كند اهل سكوت كردن است و از جار و جنجال خوشش نمي آيد! او در حالي مدعي است هيچگاه شروع‌كننده دعوا نبوده كه در سال‌هاي اخير پرونده‌اي قطور در زمينه مصاحبه عليه اين وآن از خود به جاي گذاشته است.

به گزارش افكار نيوز ‌، دايي، چه طي سال هايي كه فوتبال بازي مي‌كرد و چه الان كه به زورمي خـواهـد ثـابـت كـنـد مـربـي خـوبي است، همواره با افراد زيــادي بــه مـشـكــل بــرخــورده اســت؛ از عـلــي پـرويـن و عـابـدزاده گـرفتـه تـا ضيـايي و شيث و حبيب كاشاني و قلعـه‌نـويـي و استيلـي و هميـن مـايلـي‌كهـن. دعـواي او با حاج مايلي كه ديگر به يك پاي ثابت كارهاي روزمره او تبديل شده است. هر از چندگاهي يكي از اين دو نفر به شدت عليه ديگري به بهانه‌اي مصاحبه كرده و آن وقت است كـه آتش جنگ بالا مي‌گيرد.

البته استثنائاً اين بارحق با دايــــي اســــت؛ او در مـــواجهـــه بـــا مـــايـلـــي‌كـهـــن مـعـمـــولاً شـروع‌كـنـنـده دعـوا نـيـسـت، شـايـد چـون مـي‌دانـد دهـان حاجي كه باز شود، آنچه ناگفتني هست ونيست، بازگو مي‌شود و خيلي حرف‌ها كه دوست ندارد، زده مي شود پس شايد ترجيح مي دهد سر به سر حاجي نگذارد!

اولين بار مايلي‌كهن بود كه بحث‌ گرين‌كارت دايي و اقامت او در ينگه دنيا يا خريد خانه در برلين ولاس‌وگاس را مطرح كـرد و بـه قـول خـودش انگ"پول پرستي" را به دايي زد. حاجي درست در اوج ادعاهاي دايي در خصوص عشق و علاقه‌اش به پرسپوليس و هوادارانش، خاطره روزي را تعريف كرد كه دايي اتوبوس تيم پرسپوليس را در ميانه راه متوقف كرد چون پولش را نگرفته بود! ‌

دايـي مي‌گويد فقط جواب آقاياني را مي دهد كه بيكار هستند؛ اما اين ادعا هم صحت ندارد. ستاره سابق فوتبال ايران و مربي كنوني فوتبال ما، هميشه آنقدر جاه‌طلب و بلند پرواز بوده كه طاقت كوچك‌ترين انتقاد را نداشته است؛ كسي كه يك عمر كينه ايمان مبعلي را به دل گرفت، تنها بخاطر اينكه يك زماني او را دريبل كرده بود!

زماني كه در صبابازي مي‌كرد، مي‌گفتند در كار سرمربي تيم كه آن مـوقـع محمـدحسيـن ضيـايـي بـود، دخـالـت مـي كنـد. مي گفتنـد تيـم كـه بـه زميـن مـي‌رود، اوسـت كه به بازيكنان مي‌گويد با چه سيستمي بازي كنند! دايي هميشه همين روحيه نفر اول بودن و به قول معروف "آقابالاسربودن" را داشته است. هميشه از اينكه حرفي روي حرف او زده شود، متنفر بوده و اين خصيصه را در دوران بازيگري و مربيگري با خود به همراه داشته است. در صبا آنقدر در كار مربي دخالت كرد كه سرمربي بخت برگشته، عطاي ماندن را به لقاي آن بخشيد و رفت و قبل تراز آن هم با علي پروين به مشكل برخورد.

پــرويــن و دايــي روحيـاتـي تقـريبـاً شبيـه بـه هـم داشتنـد و هيچكدام نمي توانستند يكديگر را تحمل كنند. پروين به محبوبيتي كه ميان هواداران پرسپوليس داشت مي‌باليد و هـمـواره اين بحث را مطرح مي كرد كه "مهم محبوبيت اسـت نـه مـعـروفـيـت" و بر همين اساس معتقد بود دايي حالاحالاها بايد بدود تا ذره‌اي از محبوبيت او را به دست بياورد. بعدها كه دايي به پرسپوليس برگشت(اين بار در قـامـت سـرمـربـي) هـمان ابتداي كار باعابدزاده به عنوان مـربـي دروازه‌بـان‌هـاي تـيـم بـه مـشـكـل بـرخورد؛ مشكل هـمـان اصـل "مـحـبـوبـيـت يـا مـعروفيت" بود. دايي خوب مي‌دانست عابدزاده از نظر محبوبيت نزد پرسپوليسي‌ها (وحـتـي اسـتـقـلالـي‌هـا) يـك اسـطوره به شمار مي‌رود و هـــمـــيــــن مـــحـــبــــوب بــــودن كــــار دســــت احـمــدرضــاي دوست داشتني سرخ ها داد.

عابدزاده كنارگذاشته شد چون دايي نـمـي‌تـوانـسـت تحمل كند روي سكوها نامي به جز نام خــودش بـيـشـتـرشـنـيـده شـود! بـعـدهـا عـابـدزاده عـلـيـه او مصـاحبـه‌هـاي تنـدي انجـام داد ولـي دايـي كـه بـه خـوبي مـي دانسـت ايـن دروازه‌بـان افسـانـه‌اي تـاچـه انـدازه نـزد هواداران محبوب است، ترجيح داد عليه اوصحبتي نكند. ‌هـمين مشكل را زماني كه در تيم ملي بازي مي‌كرد، با بـازيـكـنـاني مثل مهدوي‌كيا و كريمي پيدا كرد.

دايي در اواخـر دوران بـازيگري خود، به شدت خود خواه شده بـود. او بـه روزهـاي آخر رسيده بود اما حاضر نبود اين واقـعـيت كه ديگر وقت آويزان كردن كفش ها و ميدان دادن بـه جـوان‌تـرهـاسـت را قبول كند. همه شاكي شده بـودنـد.

بـدتـراز هـمـه ايـنـكـه درون زمـين راه مي رفت اما سرمربي جرا‡ت تعويض او را نداشت؛ يعني تاقبل از اينكه برانكو سرانجام طلسم را بشكند و دست به تعويض دايي بـزنـد، هيچ مربي‌اي جسارت چنين كاري را نداشت و هـمـيــن مــوضــوع صـداي همبـازيـانـش را در آورده بـود. جام جهاني ۲۰۰۲ آخـريـن خـاطـره دايي از فوتبال بازي كردن بود و شايد تلخ‌ترين خاطره او. همان دوران معروفي كه شـنـيـده شـــد ائــتـــلافـــي از بـــازيــكــنـــان مــتــشـكــل از علـي كـريمـي و مـهـدوي‌كـيـا و چـنـد بـازيـكـن ديـگـر شـكل گرفته و قرار گذاشته شده كه در زمين به او پاس ندهند. بعدها دايـي خــودش در مـصــاحـبــه اي بــه ايـن مـوضـوع اشـاره كـــرد: تـــوچـشـم مـن نـگـاه مـي كـردنـد وبـه مـن پـاس نمي دادند! ‌

ازآنـجــا بــه بـعــد بــود كــه اخـتــلافــات دايــي بـا كـريمـي و مـهــدوي‌كـيـا عـلـنـي شـد و بـعـدتـر وقـتـي دايـي بـه عـنـوان سرمربي به پرسپوليس برگشت، به رغم اصرار و تمايل هـواداران، حاضر نشد اجازه حضور اين دو بازيكن در پــرسـپــولـيــس را بـدهـد تـا آن دو هـم مجبـور بـه رفتـن بـه اسـتـيــل‌آذيــن شــونــد. كــريـمـي روزي در يـك مـصـاحـبـه تاريخي گفت كه خدا دايي را بغل كرده است ‌و از آنجا بود كه اختلافش را با اين مربي عيان كرد ولي مهدوي‌كيا طي اين سال ها هيچگاه عليه دايي مصاحبه نكرد، البته اين بازيكن محجوب و محبوب كلاً عادت به مصاحبه عليه كسي ندارد. ‌عادل فردوسي پور يكي ديگر از كساني بود كـــه در لـيـســـت سـيـــاه دايـــي قـــرارگـــرفـــت. انـتـقـــادهـــاي شـــديـــدالــلــحـــن عـــادل عــلــيـــه دايــي درســال هــاي آخــر بـازيـگـري‌اش، بـه‌ويـژه درجـام‌جـهـانـي ۲۰۰۲ بـاعث شد عـادل هـم جـزء كـسـانـي بـاشـد كـه مورد غضب علي آقا قرارمي گيرد.

دايي تا مدت ها عليه عادل مصاحبه مي‌كرد و يكي از دلايل رد و بدل شدن پيامك‌هايي كه با محتواي اعـتـراض بـه حضور او در تيم ملي در ميان مردم بود را مـجـري برنامه ۹۰ مي دانست و صحبت هايي كه او در حين گزارشش انجام داده و متلك‌هايي كه در اعتراض به اصرار دايي براي بازي كردن به او مي انداخت! دايي پس از ايـن اتـفاقات برنامه ۹۰ را تحريم كرد و اعلام كرد كه حـاضـرنـيـسـت بـا گـزارشـگـران ايـن بـرنامه گفتگو كند و هيچگاه پايش را در اين برنامه نخواهدگذاشت اما بعدها از موضع خود كوتاه آمد وبا عادل آشتي كرد. ‌

اما يكي ازمعروف‌ترين دعواهاي دايي در اين چندسال با حبيب كاشاني بوده است؛ كسي كه دايي را ازخانه نشيني نجات داد و به پرسپوليس آورد و همه جوره او را حمايت كرد تا دوباره به فوتبال بازگردد اما معلوم نشد در ادامه چه اتفاقاتي افتاد كه به يكباره روابط اين دو تيره و تارشد و به شدت عليه يكديگر موضع گرفتند تا آنجا كه ليدرمنتسب بــه كــاشــانــي در محـل بـاشگـاه پـرسپـوليـس، بـه صـورت دايي(كه آن زمان سرمربي تيم بود) سيلي زد و دايي هم اعلام كرد كه اين ليدر از كاشاني دستورگرفته بود كه به او بـي‌احـتـرامي كند.

دايي حتي وقتي از پرسپوليس رفت، بازهم عليه كاشاني مصاحبه كرد و القاب مختلفي هم به او داد ازجـملـه"آقـاي مـوقـت" امـا يـادش رفتـه بـود كـه در ماه هـاي ابـتـدايـي حضورش در پرسپوليس چقدر از همين "آقاي موقت" تعريف وتمجيد مي كرد و هر روز كنار او عكس يادگاري مي انداخت. دايي هنوز هم عليه كاشاني مـصـاحـبـه مـي‌كـنـد و هـر بار كه اسم پرسپوليس به ميان مي‌آيد، به بهانه اي پاي اورابه ميان مي‌كشد.

او هنوز هم هواي بازگشت به اين تيم مردمي و محبوب را در سر دارد كه اگر غير از اين بود، در پايان تمام ديدارهاي تيم راه‌آهن، نـيـم سـاعـت در مـورد پـرسـپـولـيس حرف نمي‌زد و تازه بـعـدهـم ادعـاكـنـد كـه خـسـتـه شـده از بس از او در مورد پـرسـپـوليس سئوال كرده‌اند! اتفاقاً در موضوع اختلاف مـيــان دايــي وكــاشــانــي، ايــن دايــي بــوده كـه اكـثـراوقـات شروع كننده بحث بوده است. ‌

و حـالا دوبـاره محمـدمـايلـي كهن؛ اين بار با لقب "آقاي پول پرستي" دعوا را آغازكرده است. چند روز پيش گفت كه اين آقا براي هركسي دايي است، براي من خاله است و هـمـيـن جمله كافي بود تا دايي هم سكوت را بشكند و جواب او را بدهد: خانه‌نشيني باعث شده آقايان فرق خاله و دايي و عمه را تشخيص ندهند! ‌بار قبل كه بحث بالاگرفت و كار به شكايت كشيد، مايلي كهن در دادگاه مـحـكـوم شـد امـا جـالـب اينكه حاجي همان روز هم در راهروهاي دادگاه از خبرنگاران خواست تا از او با دستبند عكس بگيرند تا اين عكس رابه عنوان سندافتخاري كه در راه بـيـان واقـعـيت‌ها كسب كرده، يادگاري داشته باشد!

فعلاً كه جنگ دوباره بالاگرفته است. هيچكدام از اين دو نفر، كوتاه بيا نيستند و مطمئناً اگر اين بار هم آتش بس اعــلام شـود، چنـد وقت بعد باز به بهانه اي ديگر، دعوا مـي‌شـود. الـبته به‌نظر مي‌رسد دايي فعلاً بي‌خيال شكايت شده اما حالا اين بـاشگاه پرسپوليس است كه اعلام كرده در اعتراض به قسمتي ازصحبت هاي حاجي كه در ارتباط بـاپـرسپـوليـس اســت، از او شـكــايــت خــواهــدكـرد. بـراي حـاجـي كـه بد نـيـسـت، او بـه ايـن شكايت‌ها عادت كرده، از طـرفـي در روزگـار بيكـاري، همين رفتن وآمدن ها به دادگاه هم براي خودش كاري است بالاخره!..../افكار نيوزارسال توسط poolnewspaper
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

آخرین مطالب
.: :.